Plná moc k odhlášení vozidla slouží k zastoupení majitele jinou osobou a je využíván hlavně pokud se prodává vozidlo. Prodávající potřebuje vozidlo odhlásit, aby si jej kupující mohl přihlásit na svou osobu. Není důležité, zda se jedná o osobní či nákladní vůz. Pokud kupujete nové vozidlo, které dosud nebylo přihlášeno, pak není potřeba jej nejprve odhlašovat. V některých případech je vozidlo odhlašováno proto, aby se jej vlastník mohl zbavit a nemusel za ně dál platit povinné ručení u zvolené pojišťovny. Po odhlášení vozidla je dobré zrušit i případné havarijní pojištění vozidla, aby majitel zbytečně neplatil pojištění vozidla, které již neprovozuje.

Plná moc k odhlášení vozidla je formální dokument, kterým zmocnitel zmocňuje zmocněnce k vykonání v plné moci uvedeného právního úkonu. V některých případech je potřeba notářsky ověřit podpis zmocnitele na plné moci.

Formální náležitosti plné moci

  1. V plné moci musí být jednoznačně identifikován zmocnitel, tedy ten, kdo plnou moc uděluje.
  2. Dále zde musí být jednoznačně identifikován zmocněnec, tedy ten, kdo je plnou mocí zmocněn k určitému právnímu výkonu, při kterém bude zastupovat zmocnitele.
  3. Mimo to nesmí chybět uvedení právního úkonu nebo úkonů, ke kterým zmocnitel zmocněnce zmocňuje.
  4. Časové období, po které zmocnění platí.
  5. Datum a místo podpisu plné moci.
  6. Podpisy zmocněnce a zmocnitele. Někdy postačí podpis zmocnitele.

Plná moc může zmocněnce zmocňovat k významným právům zmocnitele. Je tedy potřeba ji psát s rozvahou a pokud možno pouze na dobu nezbytně nutnou.

Plná moc k odhlášení vozidla

 Plná moc k odhlášení vozidla