Jedná se o odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozu, případné nakládání s ním.
Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla.
K jednání může být zmocněna osoba písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Jak postupovat při odhlášení vozidla na nového majitele ?

Podejte písemnou žádost o odhlášení na příslušný úřad. Obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel motorového nebo přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídla.
 

Při odhlášení vozidla na nového majitele je třeba předložit:

 
 
 U firemních vozidel předložte také originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Potřebné formuláře pro odhlášení vozidla na nového majitele:

"Žádost o zápis změn údajů" získáte na všech příslušných úřadech.
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Účastníci (dotčení) při odhlášení vozidla na nového majitele

 
  • zmocněnec
  • leasingová společnost
  • zástavní věřitel apod.
V případě dědictví za zesnulého jedná dědic a přihlášení vozidla na osobu dědice je bez správního poplatku.
Vozidlo lze rovněž odhlásit na osobu, která nemá v České republice pobyt; potom je i příslušnost úřadu k registraci cizince řízena podle příslušností původního vlastníka, který odhlášení podává.

Lhůty pro vyřízení

Odhlášení vozidla na nového majitele nebo vlastníka vozidla musí být provedeno do 10 pracovních dnů po jeho změně.
Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Týkající se právní předpis

Související předpisy

Opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

Sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Eventuální sankce by mohla být uložena dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace získáte na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

 

Související činnosti

odboru schvalování vozidel a předpisů ke dni 11.10.2006 s aktualizací 23.01.2013